กาชาด51

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อมูลศาลากลางจังหวัดราชบุรี

คำขวัญจังหวัด
คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

1.ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง

ชื่อหน่วยงาน ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนหน้าอำเภอ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
(ใส่รูปภาพประกอบ)
เขียนโดย govbueng059 ที่ 2:28 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น


2.ปรัชญา วิสัยทัศน์
ปรัชญาของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
1. เป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
2. เป็นกลไกหลักด้านการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชน
3. การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตรฐานและเป็นที่เชื่อถือ ได้รับการยอมรับถูกต้องตามข้อเท็จจริง
4. เป็นสื่อในการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนสู่รัฐ


วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จะมุ่งสร้างโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่าง เท่าเทียมกัน โดยใช้กลไกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เขียนโดย govbueng059ที่ 2:26 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น


ภารกิจหลักของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
1. จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
2. ประสานให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัด
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายรับรู้อย่างเท่าเทียมกัน
4. วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และรายงานความคิดเห็นของประชาชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในจังหวัด
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
7.ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นบทบาทของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเน้น

บทบาทการวางแผนการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด
โดยให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งประสานการประชาสัมพันธ์ทั้งภาคนโยบายและปฏิบัติการตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร ของจังหวัด
เขียนโดย ที่ 10:29 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น
ชื่อบุคลากรในหน่วยงาน
1. ดร วงษ์ศักด์ สวัสดิพาณิชย์ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. นายบงการ ลิมปะพันธุ์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

3. นายวิโรจน์ แจ้งพลอย ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดราชบุรี

4. นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

5.นางฉันทน รีระเดโช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 6
สมัครสมาชิก: govbueng059บทความ (Atom)

ไม่มีความคิดเห็น: